LogoMark.png

出光美心/視覚デザイン演習

出光 美心

視覚デザイン演習課題2 フォトモンタージュ(合成写真)


kirinuki0609.jpg


処理

課題1 写真加工の基礎


vd0511.jpg


処理

moka0519.jpg


処理
PAGES

GUIDE

添付ファイル: filekirinuki0609.jpg [詳細] filemoka0519.jpg 12件 [詳細] filevd0511.jpg 15件 [詳細] filevb0428-2.jpg 23件 [詳細] filevd0428.jpg 26件 [詳細]
Last-modified: 2021-06-09 (水) 12:40:36